KONKURSIL OSALEMISE KUTSE 

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus kutsub osalema Pärnu Ühistranspordi keskterminali kohvikuruumide ja selle juurde kuuluva terassi rendikonkursil.

Konkursi eesmärgiks on leida ettevõtja, kes võtab rendile Pärnu bussijaama kohvikuruumid koos juurdekuuluva terrassiga, kus hakkab klientidele pakkuma muuhulgas kohapeal värskest toorainest valmistatud toitu ja sooja sööki.

1. Renditavate ruumide ja terrassi kogupindala on 184,1 m². Renti arvestatakse kohvikuruumidelt pindalaga kokku 119,1m², terass kuulub kohvikuruumide juurde ning selle eest eraldi renti ei tasuta. Kohviku koosseisus on 86,6 m2 üldpinnaga kohvikuruum, 16 m2 üldpinnaga köök, 16,5 m2 üldpinnaga laoruum. Terassi üldpind on 65 m2 . Kohviku siseruumides on ette nähtud 48 istekohta, terrassil 50 istekohta

 2. Konkursil osalemise tingimused:

2.1 pakkumise hind – kohvikuruumide rendihinna pakkumine esitatakse eurodes ühes kuus ühe ruutmeetri kohta ilma käibemaksuta. Minimaalne rendihind on 10€/m². Rendihinna pakkumisel ei arvestata terrassiga, mis kuulub kohvikuruumide juurde ja mille eest eraldi renti tasuda ei tule. Rendihind pakkuda täpsusega 0,50 eurot (käibemaksuta);

2.2 pakkuja on tutvunud koos pakkumise kutsega esitatud kohviku joonistega, siseviimistluse ja mööbli kirjeldusega ning on nõus pakkumuse tegemisega ja rendilepingu sõlmimisega.

2.3. pakkuja peab esitama kuni 4 leheküljel kavandatava kontseptsiooni tutvustuse, mis arvestab rendileandja poolt punktis 5 antud tingimusi ja mis sisaldab pakkuja eelneva toitlustustegevuse kirjelduse, omapoolse kirjelduse kohviku toimimise korraldamisest koos kavandatava menüüga ning alkoholimüügi kirjeldusega (kange, lahja jms).

3. Konkursil on lubatud osaleda isikutel, kes:

3.1 on täitnud oma kohustused riiklike maksude osas, maksude tasumise kohustuse täitmist kontrollitakse e-maksuameti vahendusel;

3.2 esitavad tõendi kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta läbirääkimiste ajal kokkulepitavaks tähtajaks;

3.3. on esitanud punktis 2.3. nimetatud kontseptsiooni.

4. Parima pakkumise väljaselgitamine:

4.1. Paremusjärjestus koostatakse PÜTK juhataja poolt moodustatud hindamiskomisjoni poolt ühe nädala jooksul punktide summa alusel selliselt, et parim (esimene) on vähim punkte saanud pakkumus. Pakkuja punktisumma koosneb kolmest osast ja see tekib punktide liitmise teel järgnevalt:

4.1.1. rendihind. Rendihinnad reastatakse pakutud hindade järgi alustades suurimast ning pakkujatele antavad punktid võrduvad järjekorra numbriga selles reas. Kõrgeima rendihinnaga pakkumine saab 1 punkti, sellele järgnev 2 punkti jne kuni viimaseni;

4.1.2. vähemalt 2-aastane kogemus vähemalt 24-kohalise kohviku pidamisel. Vastava kogemuse olemasolul saab pakkumus 0 punkti, selle puudumisel 3 punkti;

4.1.3. 2016 aasta positiivne äritegevuse tulem (EBITA). Positiivse tulemi korral saab pakkumus 0 punkti, negatiivse tulemi korral 1 punkti.

4.2 hindamiskomisjon kutsub 5 väiksemat punktisummat saanud pakkujat pakkumiste II vooru.

4.3. II voorus on pakkujatel võimalik kohtuda kontseptsiooni täpsustamiseks komisjoni liikmetega. Samuti avaldatakse pakkujatele kõrgeim pakutud rendihind, millega II vooru on jõutud. Komisjon teeb ettepaneku pakkujatele lõpliku rendihinna esitamise kohta;

4.4 Lõplik pakkumine rendihinna osas ei tohi olla pakkuja esialgsest pakkumisest madalam;

4.5 Parimaks osutub pakkuja, kelle II voorus pakutud rendihinda arvestav punktisumma on väikseim.

5. Rendilepingu olulised tingimused:

5.1 Rendilepingu tähtaeg on 5 aastat, mida võib pikendada poolte kokkuleppel 5 aasta võrra;

5.2 lisaks rendi maksmisele peab rentnik kandma kohviku ruumide ja terrassi kasutamisega seotud kulusid (kõrvalkulud). Kõrvalkuludeks on tasu rendileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud kohviku ruumide ja terassi kasutamisega, s.h kohviku ruumide ja terassiga seotud halduskulud ja koormised (sh. vesi, elekter, valve, koristuskulud, kindlustusmaksed, pisiremont, seadmete ja mööbli paigaldus jm. ). Kohviku ruumide soojusenergia ja prügiveo ning koristamise eest väljaspool rendipindu tasub rendileandja;

5.3 rentnik kohustub kohviku kasutusse võtmiseks taotlema kõik vajalikud load ja kooskõlastused (sanitaar-, Päästeameti-, kauplemisload jms);

5.4 renti kohviku kasutamise eest hakatakse tasuma lepingu esemel äritegevuse alustamisest, kuid mitte hiljem kui 01.04.2018.a. Kõrvalkulude eest tasumist alustatakse kohviku ruumide üleandmisest;

5.5 rendileandjal on õigus alates 01.01.2019 tõsta rendimäära lepingu kehtivuse igal kalendriaastal Statistikaameti poolt avaldatava III kvartali tarbijahinnaindeksi muutuse võrra võrreldes eelmise aastaga ( https://www.stat.ee/thi-kalkulaator ), teatades sellest rentnikule ette vähemalt 2 kuud. Näide: Lepinguline rendimäär 2018.a. on 15 €/ m². 2018.a. III kvartali tarbijahinnaindeksi muutus võrrelduna 2017 III kvartaliga on 3 %. Rendihind alates 01.01.2019 on 1,03 x 15 = 15,45 €;

5.6 rentnik on teadlik kohvikuruumide ja terassi seisukorrast ning kohustub omal kulul viima ruumid sellisesse seisukorda, millisena ta kavatseb neid kasutama hakata. Rentnik kohustub kooskõlastama rendileandjaga kohvikus ja terassil kasutatava mööbli sobivuse ja paigaldama mööbli, mis on saanud rendileandja kooskõlastuse;

5.7 rentnikul on kohustus hoida kohvikut avatuna vähemalt E-R kell 07.00 – 19.00 ja L-P kell 09.00-17.00;

5.8 alkohoolseid jooke võib müüa kohvikus kell 10.00-22.00;

5.9 rentnik kohustub kohviku ruumide ja terassi kasutamisel järgima sanitaar-, tuleohutuse ja hoonete ekspluateerimise nõudeid ning omal kulul tagama nende nõuete täitmise;

5.10 rentnikul on õigus rendileandjaga kokkulepitud tingimustel kasutada tasuta teisi Pikk tn 13 hoone ruume ( riietusruumid, pesuruumid, wc jms ). Töötajate riietus- ja pesuruumid asuvad hoone II korrusel;

5.11 rendileandja tagab Pikk tn 13 hoone valveteenuse, prügiveo, soojusenergia ja hoone üldpindade ja terassist väljaspoole jääva ala koristuse;

5.12 rendileandjal on õigus nõuda rendilepingust tulenevate kohustuste igakordse rikkumise korral leppetrahvi kuni 1 000 (üks tuhat) eurot iga lepingust tuleneva kohustuse rikkumise eest. Sealjuures leppetrahv on kohustuste täitmisele sundimiseks, mitte kohustuste täitmise asendamiseks, leppetrahvi tasumine ei vabasta poolt kohustuse täitmisest;

5.13 rendileandjal on õigus rendileping erakorraliselt üles öelda, kui rentnik ei võta kohviku ruume ja terassi rendilepingus sätestatud tingimustel kasutusse ja pooled ei ole tingimuste muutmises kirjalikult kokku leppinud;

5.14. rendileandjal on õigus rendileping ennetähtaegselt kirjaliku avaldusega üles öelda, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuva põhjusega on tegemist, kui kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema poole huvisid kaaludes ei või oodata, et rendileandja jätkaks rendilepingu täitmist kuni rendilepingu tähtaja möödumiseni. Muuhulgas on mõjuvaks põhjuseks alljärgnevalt:

5.14.1. rentnik on andnud kohvikuruumid ja terassi allrendile ilma rendileandja kirjaliku loata;

5.14.2. rentnik võlgneb rendi või kõrvalkulude eest summa, mis ületab 2 kuu eest maksmisele kuuluvate rendi või kõrvalkulude summa;

5.14.3. rentnik teeb kohvikus parendusi või muudatusi rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

5.15. poolte kokkuleppel on võimalik rendilepingu lõppemisel uue rendilepingu sõlmimine. Uue rendilepingu tingimused lepitakse kokku uue rendilepingu sõlmimisel.

5.16. muud rendileandja poolt rendilepingus määratavad tingimused.

5.17. kohvikuruumide valmidus pakkujale üleandmisel: kohviku saal, köök ja laoruum – seinad värvitud valgeks, põrandal keraamiline plaat, leti tagune sein värvitud halliks, laes led-valgustid, terrass kaetud unikiviga, laes led-valgustid, seadmete paigaldamise valmidus, paigaldatud elektripistikud, külma- ja sooja vee tarbimise valmidus (torud põrandast-, seintest välja toodud), ruumides põrandaküte, ilma möbleerimata.

Lisad:

arhitektuurne joonis            https://1drv.ms/b/s!AjVYhH1jIyP54St8fAmDwaM66I5l

mööbli spetsifikatsioonid      https://1drv.ms/b/s!AjVYhH1jIyP54SwvcGtC54Ud3tox

 

Lisainfo telefon +372 4479 725, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Pakkumised esitada aadressile tuba 201, Akadeemia tn 2 või  e-mailile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 26.oktoober kell 14.00.